Geirda

Gweithiodd Daniel gyda ni am 2 flynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw cyflawnodd yr ysgol welliannau mewn safonau blwyddyn ar ôl blwyddyn.  Cafodd y gwelliannau hyn eu hadlewyrchu yn ein categoreiddio cenedlaethol, lle symudon ni o "oren" i "wyrdd" yn ystod ei gyfnod cefnogi.

 

Roedd Daniel yn allweddol yn y llwyddiant hwn.  Adeiladodd berthynas wych, nid yn unig gydag uwch arweinwyr yr ysgol, ond gyda phob un o'r staff ac roedd ganddo ddealltwriaeth ragorol o'r heriau ro’n ni i gyd yn eu hwynebu.  Roedd y cymorth a roddodd yn rhan annatod o'n datblygiad ac fe’n galluogodd i feithrin capasiti fel tîm.

 

S. Sarjeant

Pennaeth, Ysgol Gynradd Pencoed

Mae Daniel yn ysgogydd, mae e’n bendant yn arweinydd gweithrediadol sydd â'r ddawn o reoli drwy eithriad, yn caniatáu i eraill ddatblygu yn eu tro drwy eu profiadau. Mae gwybodaeth Daniel o systemau ansawdd yn ardderchog, yn arwain ac yn cynorthwyo timau i ddatblygu eu his-unedau eu hunain tuag at baratoi ar gyfer arolygiad o unrhyw fath; OFSTED. Corff Dyfarnu neu fewnol. Mae'n bendant yn berson pobl.

M. Rajput

Uwch Athro, Coleg Ealing, Hammersmith a Gorllewin Llundain

Fe wnaeth lefel y cynlluniau gweithredu proffesiynol a ddaeth Daniel gydag e i'n hysgol ein symud ymhellach ar hyd ein taith. Rydym wedi bod yn ddiolchgar am gydweithiwr cefnogol, ond un sy’n cwestiynu, a oedd yn gallu herio pob aelod o’r staff yn broffesiynol, gan ddrilio i lawr a sicrhau ein bod yn mynd yn ddyfnach i mewn i'r materion.

Fel clwstwr o ysgolion, rydym wedi gallu gweithio gyda rhywun a oedd â barn glir o'r holl ysgolion a'u problemau, ond a oedd yn gallu ein tynnu ynghyd i ddysgu oddi wrth ein gilydd. Roedd yr her i'r holl staff yn ddefnyddiol iawn o ran sicrhau atebolrwydd staff ac roedd cydweithwyr yn gwerthfawrogi'r amser datblygu wnaethon nhw gael gyda Daniel.

S. Pilcher

Pennaeth, Ysgol Gynradd Tondu

Roedd Daniel yn deall sut roedd yr ysgol yn gweithio a rhoddodd strategaethau rhagorol ond realistig i gefnogi gwelliant ar bob lefel.  Fe wnaeth e wrando ar ein hanghenion a’n helpu i ddatblygu prosesau clir a’n cefnogi drwy lawer o newidiadau. Byddwn yn cymeradwyo ei agwedd agored, gonest a chadarnhaol.

C. Dale

Pennaeth, Ysgol Gynradd Brynmenyn

As a new Head I found your support and advice invaluable and I had trust in you. I cannot tell you how much I appreciated your support during Estyn inspection, including the critical eye you cast over my SER and the support you provided in writing an accurate and meaningful document.

L. Bradley

Headteacher, Hafod Primary School (RCT)

Please reload