gwasanaethau

Archwiliad rheoli

Bydd archwiliad yn tynnu sylw at wendidau strwythurol yn eich

rheolaeth. Mae'r archwiliad yn dilyn llinell y safon ISO 9001:2015

rheoli. Mae'r canfyddiadau cyffredinol yn cael eu crynhoi mewn

iaith Estyn fel eu bod yn gallu cyfrannu at eich hunan-arfarniad.

Rheoli newid

Bydd technegau rheoli newid yn eich helpu i symud yr ysgol o’r

hyn ydyw i’r hyn rydych am iddi fod. Mae'r technegau hyn yn

canolbwyntio ar yr hyn sydd angen ei wneud cyn y gallwch ysgogi

newid yn ddiogel. Mae'r cam hwn yn aml yn cael eu anghofio ac o

ganlyniad, mae rheoli newid yn anoddach nag y mae angen iddo

fod.

Offer arwain a rheoli

Mae eich uwch dîm arwain yn llawn cymhelliant, yn gweithio'n

galed ond yn tueddu ail-ddyfeisio'r olwyn. Maen nhw’n rheoli eu

gwaith drwy eu presenoldeb a’u hegni, ond dydyn nhw ddim yn

systematig. Dydy hyn ddim yn gynaliadwy.

 

Bydd offer arwain a rheoli yn eu helpu.

Hwb arwain

Ydych chi’n chwifio neu’n boddi? Amser i gael eich arweinwyr at ei

gilydd a chanfod y bwlch rhwng lle maen nhw a lle y dylen nhw

fod.

 

Rhaid i'r modiwl hwn gael sesiwn ddilynol.

Hyfforddi

Mae pobl sy'n cael trafferth ymdopi’n aml yn gwneud yn dda yr hyn

nad yw'n werth ei wneud ac yn anwybyddu’r hanfodion.

 

 

Bydd tri sesiwn hyfforddi 1 i 1 yn egluro eu cymhelliant a’u

cyfeiriad.

 

Cymorth i lywodraethwyr

Nid oes rhaid i lywodraethwyr fynd ar gyrsiau lle mae eu hymwybyddiaeth yn dda. Mae angen iddyn nhw wybod beth i'w wneud, pryd i'w wneud a beth i'w wneud pan nad yw pethau'n mynd fel y maen nhw’n disgwyl.

 

Hyfforddwch nhww gydag offer ymarferol a byddan nhw’n dod yn ysgogwyr amhrisiadwy i'r ysgol.

Cymorth brys

Os ydych yn wynebu her aruthrol y mae’n rhaid delio ag e’n

gyflym, mae'n amser dod mewn â dulliau atgyfnerthu.

Cymorth addysg yn y cartref

Rydych chi ar fin cychwyn ar yr antur mwyaf cyffrous gallai unrhyw

un gael ... neu rydych eisoes ar y ffordd. Gwnewch e’n iawn a

bydd eich plentyn yn gwneud yn well nag unrhyw un arall.

 

Cysylltwch â mi i gael cymorth ymarferol.

Cymorth clwstwr

Mae'r clwstwr mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu cymorth ysgol i

ysgol. Fodd bynnag, mae angen iddo fod yn gryfach na’r ysgolion

unigol iddo fod yn effeithiol. Mae hyn yn golygu cael gweledigaeth

a systemau cyfathrebu wedi'u diffinio'n glir.

 

 

Adolygwch sut mae eich clwstwr yn gwneud a chanfod ffyrdd o

symud ymlaen.

e-Ddysgu

Gall e-Ddysgu effeithiol gefnogi eich disgyblion a rhoi hwb i

gyflawniad. Mae angen iddo gael ei integreiddio fel rhan o'r

cwricwlwm ehangach ac nid yw pob offer yn gyfartal. Adolygwch

effeithiolrwydd eich darpariaethau e-Ddysgu neu defnyddiwch

blatfform o’r radd flaenaf i roi hwb i gyrhaeddiad.

Please reload